closearrow

Зявление о рассрочке

Form reference

СУДЕБНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬ

Судебный исполнитель Андрей Крек
Ул. Пушкина 14, 20307 Нарва
Телефон: (+372) 35-69-490
эл. почта: info@andreikrek.com

ДАННЫЕ ДОЛЖНИКА

Прошу согласовать со взыскателем возможность погашения задолженности частями на следующих условиях

 € 

Данные о доходе и имущественном положении должника

1. Зарплата

2. Прочие доходы (пенсия, пособие, и тп)

3. Имущество должника

4. Данные о находящихся у меня на иждивении лицах:

Имя и фамилия: Личный код: Операции

5. Обязательства должника:

6. Приложения к заявлению

 

Подтверждаю правильность предоставленных судебному исполнителю данных
Olen teadlik:

1. Kohustusest viivitamata teatada kohtutäiturile kõikidest asjaoludest, mis mõjutavad elatisabi maksmist, s.o lapse kasvatamise lõpetamisest, võlgniku ülalpidamiskohustuse täitma asumisest, elatise kohtuotsuse muutmisest, välisriigis täitemenetluse alustamisest, välisriigis toimuva täitemenetluse lõppemisest, välisriigis pooleliolevast täitemenetlusest, lapse õpingute lõpetamisest.

2. Kohustusest elatisabi riigile tagasi maksta, kui elatisabi on makstud hoolimata sellest, et vastavalt perehüvitiste seaduses sätestatud elatisabi saamise tingimused ei olnud täidetud.

3. Olen nõus täitemenetlusaegse elatisabi taotluse edastamisega Sotsiaalkindlustusametile.

Taotluse kuupäev
dateicon
Подпись заявителя
 

Kui avaldus esitatakse paberkandjal

objectimage