Sissenõudjale

Sissenõudja võib taotleda võlgniku suhtes sundtäitemenetluse alustamist, kui tal on olemas kehtiv täitedokument ning võlgnik ei ole täitedokumendist tulenevat nõuet täitnud.

Täitemenetluse algatamiseks tuleb täita täitmisavaldus ning lisada sellele täitedokument. Avalduse võib täita, allkirjastada ja edastada elektroonilisel või tulla kohtutäituri büroosse ning meie assistendid aitavad Teil avalduse kohapeal koostada. Täitedokumendiks olevale kohtulahendile, töövaidlus- jms asutuse otsusele võtke vastavast kohtust või asutusest jõustumismärge. Jõustumismärget ei ole vaja, kui dokumendis  on öeldud, et see kuulub viivitamatult täitmisele. Võlgniku kohustus peab tulenema täitedokumendist.

Täitedokumendiks on näiteks:

a) jõustunud või viivitamata täitmisele kuuluv kohtulahend

b) töövaidlus-, üüri- või liikluskindlustuskomisjoni jõustunud otsus

c) notariaalne leping, millega kinnistu omanik allub hüpoteegiga tagatud nõude osas kohesele sundtäitmisele

d) välisriigi kohtu lahend, kui see on Eestis tunnustatud või kuulub tunnustamiseta täitmisele.

Täitedokumentide täpse loetelu leiate siit.

Täida täitmisavaldus

Täida veebis täitmisavaldus ja edasta digiallkirjaga või posti teel. 

Elatise infoliin

Täiendav info ja selgitused elatise sissenõudmise ja elatisabi saamise kohta.

Sissenõudja portaal

Ülevaade võlgnikest ja nõuetest. 
Muu kasulik funktsionaalsus.